Home            Service             Standen          E-mail            
Huis Reglement van Bowling Vereniging Enschede

League reglement
1. Een ieder is verplicht uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de league aanwezig te zijn.

2. De League begint in principe om 20.00 uur De wedstrijdleiding (wedstrijdleider of bestuurslid) geeft het teken dat er begonnen kan worden.

3. Om 19.45 wordt door de wedstrijdleiding aan Bowling Starballs gevraagd om de banen aan te zetten en wordt het aantal banen en spelers opgegeven.

4. Als spelers zich niet hebben afgemeld en om 19.50 nog niet aanwezig zijn, wordt aangenomen dat zij toch nog zullen komen.

5. Als een speler van een team niet op tijd gereed is (te laat komt), kan deze pas deelnemen aan de wedstrijd in de volgende game  De niet gespeelde games kunnen niet worden ingehaald.
Bij het niet aanwezig zijn van speler kan er ook een blindscore worden ingevuld deze is 150 pins, hieraan wordt geen handicapscore toegekend. Bij afwezigheid van meer dan 1 teamlid kan er geen blindscore worden ingevuld en heeft de tegenstander automatisch gewonnen

6. Het ingooien voorafgaand aan de league dient te geschieden op die baan waar die avond gegooid moet worden.
Dit ter voorkoming van allerlei geschuif van spelers vlak voor het begin van de league.
Er mag ingegooid worden tot 10 min. voor aanvang van de league.

7. Iedere speler heeft recht op max. twee ingooiworpen.

8. Er wordt in teamverband gespeeld. (Amerikaans systeem)
De teams bestaan uit drie personen

9. Een pin die van de baan af is gegooid en door terugkaatsing weer op de baan is komen te staan, wordt als niet omgegooid beschouwd.

10. Bij een verschil in telling tussen de computer en het aantal pins op de baan, telt het aantal pins op de baan en dient de score te worden verbeterd.

11. Individuele prijzen kunnen alleen gewonnen worden door spelers die tenminste 36 games hebben gespeeld.
Bij ex-aequo wordt een extra prijs uitgereikt.

12. "Most improved player of the year". Deze titel verdient die speler die in het league seizoen het gemiddelde het meeste heeft verbeterd.

Handicapberekening
13. Alle leagues van de BVE zijn handicap-leagues.

14. De maximale handicap wordt gesteld op 56.

15. Handicap = 70% van 200.

Gedragsregels
16. Tijdens de wedstrijden heeft een speler van rechts, of een speler die bezig is met de 2e worp, voorrang.
Dit geldt ook voor trainingen en toernooien.

17. Tijdens de league is de spelersruimte voor niet-spelers "verboden-terrein", teneinde de spelers niet te storen in hun spel.

18. Mensen die wangedrag vertonen op/bij de baan zullen daarop worden aangesproken. Het gaat hierbij om: overmatig alcoholgebruik,
uitlachen van andere spelers, spelers met opzet uit hun concentratie halen,fysiek gedrag, etc.

19. Constateert men een onrechtmatigheid tijdens de wedstrijd, dan meldt men dit aan de teamcaptain, die dan eventueel in contact treedt met de wedstrijdleider of een bestuurslid.
De uitspraak van deze is voor dat moment bindend.

20. Eventuele op- en/of aanmerkingen aangaande de league kunnen alleen na afloop van de league bij de bestuursleden of wedstrijdleider aangekaart worden. Dit ter ontlasting van de diverse bestuursleden voorafgaand aan de league.

21. Ieder lid dient zich aan dit reglement te houden en dit na te leven.

22. Het bestuur heeft het recht een lid dat zich niet aan deze regels houdt, ter verantwoording te roepen en eventueel
maatregelen te nemen.

23. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de B.V.E.


Het bestuur

Voorzitter:                                           R Wieffer
Penningmeester/ledenadministratie:  E van Daatselaar
Wedstrijdleiding:                                  A Schanssema